Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

História

    História školy sa začala písať 1. apríla 1976. Pavilón A budúcej 22-triednej školy navštevovalo na 1. stupni 261 žiakov. Prvou riaditeľkou školy bola Anna Šprochová. Medzi prvých pedagogických zamestnancov patrili Z. Dzurianiková, A. Krištofíková, E. Smataníková, B. Demeterová, K. Čerňanská, M. Čižmárová, H. Bučeková a vychovávateľky v školskej družine N. Zapfová, L. Malá.
     V školskom roku 1976/77 pribudol ďalší pavilón - pavilón B, ktorý navštevovali žiaci 2. stupňa. V škole bolo 23 tried : 1.-4. ročník-10 tried a 5.-9. ročník-13 tried. Školu navštevovalo 668 žiakov. Školská družina mala 6 oddelení. Vedenie školy: riaditeľka školy Anna Šprochová, zástupkyne riad. školy Marta Karasová a Viera Sádecká. V škole pracovalo 28 učiteľov, 5 vychovávateliek ŠD a 9 prevádzkových pracovníkov.
    Začiatky školy neboli ľahké, pretože chýbali odborné učebne, neboli dobudované pavilón stravovania, telocvičňa a dielne. Žiaci sa stravovali v provizórnej jedálni. (Dnes učebňa 6. B triedy, školská kuchyňa bola umiestnená v dnešnej cvičnej kuchynke a v kabinete hudobnej výchovy). Do dobudovania školského areálu sa aktívne zapájali aj učitelia školy a rodičia. Pri čistení a terénnych úpravách odpracovali 2775 brigádnických hodín. V škole pracovalo 27 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 371 žiakov.

    V septembri 1978 sa dokončovala kompletná vybavenosť školského areálu. Pozemné stavby odovzdali telocvičňu, dielne a pavilón školského stravovania.
    V školskom roku 1979/80 mala škola 24 tried. Žiaci sa úspešne zapájali do mimoškolskej činnosti. V škole pracoval Klub internacionálnej družby. Učitelia a žiaci sa zúčastnili vo veľkom počte Pochodu vďaky. Vo februári 1980 uzatvorila škola družbu so ZDŠ Valašské Meziŕíčí-Vyhlídka, žiaci navštívili Valašská Zúčastnili sme sa na ohňovom posolstve Československej spartakiáde.
    V školskom roku 1980/81 bola zmena vo vedení školy. Zástupcom pre prvý stupeň sa stal pán Egon Grossman. Učitelia a žiaci upravovali okolie školy - rozširovali plochy zelene, upravovali prístup do školského areálu.
    V školskom roku 1981/82 bolo v škole 26 tried. V škole boli dobudované odborné učebne matematiky, slovenského jazyka, fyziky, chémie, prírodopisu a hudobnej výchovy. Okolie školy sa zmenilo vďaka pokračujúcej rozsiahlej úprave terénov, výsadbe stromov a kvetov. 31. novembra 1981 navštívili školu pedagógovia z družobnej ZDŠ vo Valašskom Mezifíčí. V školskom roku 1982/83 aktívne pracoval detský spevácky zbor pod vedením pani Paprčkovej. Zúčastňoval sa na mnohých akciách v škole i v meste. Pedagógovia školy navštívili družobnú školu.
    V školskom roku 1983/84 nastala zmena vo vedení školy, zástupkyňou pre prvý stupeň sa stala Dana Ježíková. Od roku 1984 sa škola vyprofilovala na školu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V roku 1985 sa žiaci zúčastnili na Čs. spartakiáde. Dievčatá pod vedením pani učiteľky Dudrovej cvičili na Strahovskom štadióne v Prahe. Pedagógovia školy sa úspešne zapojili do celoslovenskej výstavy v tvorbe učebných pomôcok. Medzi ocenených patrili:
1. miesto p. Hanulíková
2. miesto p. Papíková, p. Súľovská, p. Pračková, p. Mičúch
3. miesto p. Súľovská a p. Grancová
    1986/87 pôsobilo v škole 38 pedagógov a 8 výchovných pracovníkov. V škole boli 4 triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky. Žiaci dosahovali úspechy v matematických olympiádach i ďalších súťažiach. Úspešní boli v recitačných súťažiach - Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník i vo výtvarných súťažiach. Vyučujúce slovenského jazyka spolupracovali s Okresnou knižnicou v Považskej Bystrici, žiaci sa zúčastnili na hodinách informatiky. Školu navštívili pedagógovia z družobnej školy vo Valašskom Mezifíčí. Pokračovali práce na úpravách okolia školy, žiaci sa zapájali do zberov papiera a liečivých rastlín.
    198788 - počet tried sa zvýšil na 33. V škole pôsobilo 41 pedagógov a 10 výchovných pracovníkov. K úspechom v matematických, recitačných a športových súťažiach pribudli ďalšie úspechy - v literárnej súťaži Literárny Kežmarok, v elektronickej súťaži Zenit 88. Žiaci sa zúčastnili Behu vďaky.
    1988/89 - v škole pribudli špeciálne učebne - výpočtovej techniky, pestovateľských prác, laboratórnych cvičenia ateistickej výchovy. 
    1989/90 - 1113 žiakov navštevovalo 37 tried. V škole boli 4 triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Politické zmeny v roku 1989 sa dostali i do školstva. Škola začala nové aktivity, ktoré predtým neboli. Začali sa intenzívne vyučovať cudzie jazyky, hlavne anglický a nemecký. Napriek veľkým zmenám v školstve práca pedagógov a žiakov bola úspešná, žiaci dosiahli výrazné úspechy v okresných a krajských kolách súťaží. Na konci školského roka odstúpila z funkcie riaditeľa školy pani Šprochová. Vo funkcii riaditeľky pôsobila 14 rokov.


 

    Novým riaditeľom školy sa stal od 1. 7. 1990 víťaz konkurzu PaedDr. Dr. Gejza Sádecký, ktorý pôsobil vo funkcii 1 rok.

    1990/91 - vedenie školy: riaditeľ PaedDr. Gejza Sádecký, zástupkyne riad: p. Karasova, p. Ježíková. V škole bolo 40 tried. Pre nedostatok priestoru boli 2 triedy umiestnené v Mestskom dome detí a mládeže v Považskej Bystrici.
    1991/92 - novou riaditeľkou zvolenou pedagogickými zamestnancami sa stala Mgr. Mária Heinischová. Vedenie školy: riaditeľka Mgr. Mária Heinischová, zástupkyne riad.: Mgr. Márie Koppová, Mgr. Helena Justusová. V roku 1992 bolo v škole 11 prvých tried, preto sa začala dvojzmenná prevádzka Školy. V tomto období sa vystupňovali viacročné problémy školy so statikou, ktoré sa prejavovali praskaním stien. Problémy riešila rozsiahla rekonštrukcia v hodnote cca 17 miliónov Sk a sanácia pavilónov.
    Pri sanačných prácach počas plnej prevádzky školy bolo vykonaných 400 vrtov, vyliatych injektážnou zmesou, čím sa dosiahla stabilita statiky. Horizontálne vrty až po cestu na sídlisko Rozkvet zabezpečili odvodnenie svahu. Časť rovných striech sa zmenila na strechy s nízkym krovom, aby sa zabránilo ich pravidelnému presakovaniu. Bola vydláždená terasa pred pavilónom C. Práce realizoval Váhostav Žilina v rokoch 1994-95. V júni 1993-sa uskutočnila 1. školská akadémia v terajšom kine Mier.
    1996/97 sa stáva novým riaditeľom Mgr. Jozef Justus Vedenie školy: riaditeľ Mgr. Jozef Justus, zástupkyne riaditeľa Mgr. Anna Lagíňová a Mgr. Renáta Heinischová. Školu navštevovalo najviac žiakov -1271 žiakov. Pôsobilo v nej 53 pedagogických a 7 výchovných pracovníkov. Naďalej pokračovala dvojzmennosť pre 7 tried 2. - 4. ročníka.
Neskončili sa problémy s technickým stavom školy:
- zatekanie v pavilóne C (vytopenie riaditeľne, dielní)
- úniky pitnej vody,
- problémy s odtokom dažďovej vody do kanalizácie,
    V januári 1997 - sa začala tradícia organizovania školských plesov v úzkej spolupráci rodičov, učiteľov a vedenia školy. V škole sa uskutočnil Deň športu. Pripravené športové disciplíny zrušilo upršané počasie. V telocvični sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej a basketbale, v jedálni diskotéka. Oslava Dňa detí prebiehala novým spôsobom. Po návšteve filmového predstavenia nasledovalo netradičné vyučovanie spojené so sladkými odmenami pre žiakov. V škole úspešne pôsobil dramatický krúžok. Do kolektívu 50 pedagógov a 8 vychovávateľov pribudli katechéti pani Anna Piačková a pán Dušan Šadlák. Počas školskej akadémie bol po prvýkrát riaditeľom školy odmenený najúspešnejší žiak školy. Naďalej pokračovala údržba školy - boli vymaľované triedy, chodby a telocvične.
    31. marca 1998 vyšli prvé školské noviny - občasník Poškolák. Pedagogickí pracovníci. Mgr. Paprčková a Mgr. Žibrunová sa úspešne zapojili do tvorby učebných pomôcok. Po získaní 2. miesta na celoslovenskom kole ich pomôcka bola schválená MŠ SR ako oficiálna učebná pomôcka pre vyučovanie hudobnej výchovy v 7. ročníku ZŠ. 3. miesto v okresnej súťaži získala p. Mgr. Bučeková.

    V tomto školskom roku detský spevácky zbor uskutočnil výchovné koncerty pre základné školy v meste. Na konci šk. roka sa zúčastnili na Dni slávy žiaci, ktorí dosiahli v súťažiach významné ocenenia, a pedagógovia, ktorí ich pripravovali. V roku 1998 sa škola stala právnym subjektom. Od tejto zmeny sa očakávalo posilnenie právomoci školy. Nedostatok finančných prostriedkov tomu zabránil. Hlavným problémom v škole nebola výchova či vzdelávanie, ale nedostatok finančných prostriedkov. Nasta la zmena vo vedení školy. Zástupkyňou pre 2. stupeň sa stala PaedDr D. Škrabáková.
    V šk. roku 1999 - 2000 bola v škole vytvorená v 2. ročníku špeciálna trieda pre deti s poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) s 11 žiakmi. Triedu viedol špeciálny pedagóg Mgr. Dagmar Martinková.
Vedenie školy muselo riešiť problém - sprejeri poškodili sklenené výplne a steny školy. V máji došlo k upchatiu kanalizácie, čo sa prejavilo ako sekundárny dôsledok sanácie pavilónov. Na konci šk. roka požiadal riaditeľ školy Mgr. Justus o uvoľnenie z riadiacej funkcie.

    Rada školy na základe výsledku výberového konania doporučila vymenovať do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Ivetu Štiborovú od 1.8.2000.

    2000/2001 -vedenie školy: riaditeľka PaedDr.lveta Štiborová, zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Darina Gunišová, zástupkyňa pre II. stupeň PaedDr. Dana Škrabáková. Školu, v ktorej pokračovala dvojzmenná prevádzka, navštevovalo 1192 žiakov, ktorí boli rozdelení do 43 tried, z toho 2 triedy na I. stupni v spolupráci s OPPP boli zriadené ako špeciálne triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia. V auguste 2000 bola realizovaná rekonštrukcia kanalizácie. V decembri sa uskutočnil vianočný benefičný koncert, z ktorého finančný výťažok bol zaslaný na Konto nádeje. Mgr. Ružena Paprčková, PaedDr. Eva Žibrunová založili na škole tradíciu vianočných koncertov. V roku 2001 vďaka finančnej pomoci rodičov boli vymenené rozbité sklá a vymaľované chodby v pavilóne A, B.
    2001 - 2002 - 41 tried navštevovalo 1139 žiakov. Dochádza k zmene vo vedení školy, riaditeľkou školy je menovaný do funkcie 3. zástupcu Mgr. Miroslav Mýtnik. Žiaci sa od začiatku školského roka zapájali do rôznych súťaží a projektov. Pekný úspech dosiahla v projekte Detský čin roka Monika Sirvoňová, ktorá so svojou prácou pod vedením Ivety Štiborovej obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole. V druhom ročníku Detského športového dňa, ktorý zorganizoval Výbor poslancov mestskej časti Rozkvet, žiaci našej školy získali najviac víťazstiev, a tak Helénsky putovný pohár ozdobil vitrínu našej školy. Škola začína spolupracovať s Úradom práce v Pov. Bystrici, v rámci verejnoprospešných prác zamestnáva ľudí na údržbu areálu a pavilónov školy.
    Zmenou legislatívy škola od 1. júla 2002 prechádza pod nového zriaďovateľa - Mesto Pov. Bystrica. Odbor školstva mládeže a telesnej kultúry pri Okresnom úrade zaniká.
    2002 - 2003  - počet žiakov sa znížil na 1058 a 10 integrovaných, na škole končí dvojzmennosť, čo uvítali nielen rodičia, ale aj učitelia. Postupne dochádza k znižovaniu počtu žiakov, čo súvisí s poklesom populácie v regióne. Tradícia matematických tried, školských akadémií, školských plesov sa na škole zachováva ďalej. Začala však nová tradícia slávnostných imatrikulácií pre prvákov. Aktivity v oblasti zdravého spôsobu vyučovania sú potvrdené získaním certifikátu MŠ SR a zaradením našej školy do siete Škôl podporujúcich zdravie. Pod odborným dohľadom Mgr. Machničovej vychádza školský časopis Fedor.
    Napredovanie spoločnosti v oblasti informatizácie vyvolalo potrebu zapojenia sa do Projektu Infovek. Mgr. Mýtnik vypracoval projekt, ktorý bol poslaný na posúdenie do Bratislavy. Na základe úspešného vypracovania projektu bola škola zapojená do Projektu Infovek. 6.12. 2002 obdržala škola 6 PC, tlačiareň a neobmedzený prístup na internet zadarmo aj po vyučovaní. V roku 2003 bola zriadená nová odborná učebňa počítačov s pripojením na internet. V júni sa uskutočnilo príjemné športové popoludnie učiteľov školy spolu s členmi ZRŠ v lodenici.
    2003 - 2004 V tomto roku sa škola vydala so súhlasom zriaďovateľa, MŠ SR, ŠPU na cestu experimentálneho vyučovania - Projektu Informatizácie ZŠ. Za prioritu vedenie školy určilo ovládanie počítačovej gramotnosti a cudzích jazykov už na I. stupni ZŠ. V rámci experimentálneho učebného plánu bol zavedený predmet informatická výchova od prvého ročníka. Následne nastala potreba zriadenia druhej počítačovej učebne v pavilóne E - august 2004.


 

    Prvýkrát sa na škole realizoval projekt „Otvorená škola", ktorého cieľom bolo sprístupniť odbornú počítačovú učebňu širokej verejnosti. Na základe tohto úspešného projektu získala škola 100 000 Sk, ktoré sme použili na zakúpenie datavideoprojektoru.
    V roku 2003 sa z organizačných dôvodov od novembra žiaci I. aj II. stupňa stravujú len v jednej školskej jedálni. Z uvoľnenej jedálne II. stupňa vzniká Herňa školského klubu detí. Od januára 2004 je škola financovaná na základe normatívneho príspevku na žiaka.
    Výrazného úspechu tohto roku dosiahli žiaci Lukáš Boško a Jakub Krajci v IX. medzinárodnej súťaží mládeže v programovaní modelov Lego Dacta 2004 v kategórii programovania modelov Robo - Cup - futbal pod vedením Dr. Mičúcha. Zúčastnili sa aj Majstrostiev sveta v Portugalsku.
    Škola sa zapojila do medzinárodného testovania prírodovedných predmetov žiakov 8. ročníka TIMMS. V rámci Trenčianskeho kraja sme získali pekné 5. miesto.
    2004 - 2005 školu navštevovalo 963 žiakov. 2. septembrom 2004 začala škola poskytovať alternatívnu starostlivosť pre mimoriadne nadané deti v rámci Projektu ERIN (edukácia a rozvoj intelektovo nadaných) v spolupráci s autorkou PhDr. Jolanou Laznibatovou, zaradila sa tak medzi 25 škôl v rámci Slovenska, ktoré sa venujú tejto problematike. Na základe dvojstupňového výberu do prváckych lavíc zasadlo 14 žiakov, v súčasnosti je zapojených 28 žiakov 1. a 2. ročníka. Projekt bol dotovaný M$ SR. Na základe potreby bola rozšírená spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Pov. Bystrici.
    V roku 2004 prichádza pre školy finančná injekcia v podobe vzdelávacích poukazov-iniciatíva MŠSR. 2iaci majú väčšiu možnosť výberu mimoškolských aktivít, ktoré sú financované prostredníctvom poukazov v hodnote 75,- Sk na mesiac, v roku 2005 sa hodnota mierne zvýšila na 80,- Sk.V roku 2004 rodičia sponzorsky škole darovali 9 kusov PC, mali tiež možnosť venovať škole 2% z dane z príjmu. Sponzorstvo sa stretlo s veľkým ohlasom.
    Pokračuje spolupráca školy s Úradom práce v Pov. Bystrici formou aktivačnej činnosti, ktorá bola a je pre školu veľkým prínosom: boli vymaľované šatne, 20 tried, spojovacie chodby, jedáleň, herňa, kabinety učiteľov, priebežne sa vykonávala zimná a letná údržba školského areálu. V jeseni je odstránený dlhoročný problém s únikom studenej vody, v areáli školy. Mesto vybudovalo nový vonkajší rozvod studenej vody. Zároveň bola zrekonštruovaná strecha nad šatňami pavilónu F - telocvičňa. Uskutočnili sa rekonštrukcie spojovacích chodieb do telocvične. V tomto školskom roku škola pokračovala v dosahovaní výborných výsledkov vo vedomostných, športových súťažiach. K úspechom sa pridal aj divadelný súbor Domino a Divadielko poézie, ktoré na krajskej prehliadke získali 1. miesto. Obidva súbory viedla PaedDr. Žibrúnová. Za umiestnenie vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach získala škola vynikajúce 2. miesto v Trenčianskom kraji.
    V roku 2005 zaviedlo MŠ SR povinné testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- Monitor, ktorého cieľom bolo postupné nahradenie prijímacích pohovorov na stredné školy. V rokoch 2005 i 2006 naša škola dosiahla nadpriemernú celoslovenskú úroveň. 
    Od roku 2005 má škola webstránku www.zsparpb.edu.sk, ktorej autormi sú Mgr. Miroslav Mýtnik a žiak Kissík.V roku 2005 bolo na základe zmluvy s MC EDU vytvorené v škole Školiace stredisko Infoveku, s cieľom realizácie školení pre učiteľov základných škôl v oblasti ovládania informačno-komunikačných technológií. Celkom Mgr. Mýtnik a Mgr. Kališová, ktorí pôsobili ako lektori, preškolili 148 učiteľov.
    V júni 2005 sa skončilo 5-ročné funkčné obdobie riaditeľky. Mesto Považská Bystrica vypísalo výberové konanie, do ktorého sa prihlásili 2 kandidátky. Rada školy pri V. ZŠ zvolila opätovne PaedDr. Ivetu Štiborovú za riaditeľku školy. 
    2005 - 2006 - školu navštevuje 934 žiakov, prepočítaných 1008. Žiaci sa učia v 39 triedach. Vedenie školy: riaditeľka PaedDr.lveta Štiborová, zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Darina Gunišová, zástupkyňa pre II. stupeň PaedDr. Dana Škrabáková, zástupkyňa pre II. stupeň Ing. Anna Kováčikova. V tomto šk. roku navštevuje školu 934 žiakov, pokračuje sa v alternatívnom vyučovaní na I. stupni.
   Škola sa zapojila do projektu Školské mlieko, ktoré dotuje MŠ SR spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva. Žiaci majú možnosť zakúpiť si lacnejšie niektoré mliečne produkty. Rozbitá sklobetónová výplň v bočnej stene pavilónu A bola nahradená výmurovkou a lexamom.Taktiež boli zrekonštruované schody pred pavilónom E. 
    8.12.2005 bola slávnostne otvorená multimediálna učebňa, ktorú pedagógovia využívajú na uplatňovanie IKT vo vyučovaní a tým neustále zvyšujú kvalitu vyučovacieho procesu. Na škole pôsobí špeciálny pedagóg a je zabezpečená aj logopedická starostlivosť. Záujmové vzdelávanie sa opäť financuje vzdelávacími poukazmi. Po dvojročnej prestávke začal vychádzať školský časopis Päťka.
V škole úspešne pokračuje estetizácia chodieb a tried. Na I. stupni sú vkusne namaľované lavice. Uskutočňuje sa výmena PVC na schodištiach a chodbách, montujú sa samoodvzdušňovacie ventily, vďaka čomu je po dlhých desaťročiach aj v pavilóne B na II. poschodí teplo. V marci 2006 je na škole zriadená 1. učebňa cudzieho jazyka v pavilóne E. MK SR vyšlo s iniciatívou vydania kultúrnych poukazov v hodnote 200 Sk pre žiakova učiteľov škôl, ktoré umožnia bezplatný vstup na kultúrne predstavenia. Ing. kováčiková začína so žiakmi 6. ročníka spolupracovať so ZŠ v Plzni v rámci projektu e-Twinning - dvojčatenie, pracovným jazykom je nemčina.

    Škola neustále hľadá nové možnosti financovania školstva, zo sponzorstva, z mimorozpočtových finančných prostriedkov a najmä projektov. (Otvorená škola - Infovek, Digitálny štúrovci, Školy pre budúcnosť ...)


 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka