Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Na našej škole nájdete okrem klasických tried, aj triedy pre mimoriadne nadané deti. Ide o Projekt alternatívnej starostlivosti APROGEN o nadané deti PhDr. J.Laznibatovej, CSc.

1.D Mgr. Jana Špindorová
6.D Mgr. Jakub Bielik
8.C Ing. Katarína Gajdošíková
9.D  PaedDr. Eva Žibrunová
   
   
   
   
   

 


 

PRIJATIE DIEŤAŤA

 

O prijatí Vášho dieťaťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním sa informujte na t.č.: 0905 768 247.


 

Školské kolo obhajob ročníkových prác - televízna reportáž...

Netradičné vyučovanie v triedach so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním

Čítanie s porozumením na hodine slovenského jazyka 4.C

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Ďalšie fotogalérie

Možno i vaše dieťa patrí medzi 2,5% detí, ktoré sú považované za nadané.

Čím sa vyznačuje nadané dieťa, čo je pri ňom špecifické a aké problémy čakajú rodičov nadaných detí?

Nadané dieťa má vývinový náskok dva až tri roky oproti rovesníkom. Hranice nadania sa určujú pomocou zvláštnej stupnice a odvíjajú sa od výšky IQ. Dieťa môže byť mierne, stredne, vysoko a extrémne nadané. Každých pätnásť bodov IQ navyše prináša iný druh nadania. Preto sa aj nadané deti odlišujú v kapacite, štýle práce i vo výkonoch. Jedno však majú spoločné, vo všetkom idú rýchlejšie dopredu. Majú vedomosti z rôznych vedných odborov a mnohé zaujímavé schopnosti. Učia sa bez problémov, avšak bežné školy im neponúkajú dostatok informácií, ktoré tieto deti k svojmu napredovaniu potrebujú. U mnohých sa nadanie prejaví už vo veku dvoch, alebo troch rokov. Spolu s nadaním však prichádzajú aj výchovné problémy.
Ak si myslíte, že máte doma nadané dieťa, navštívte psychologickú poradňu, kde vám poradia, ako postupovať ďalej a na základe testov zistíte, o aké nadanie sa jedná. Tiež vám pomôžu pri výchovných problémoch. Podľa odborníkov sa má nadanie vyhľadávať, rozvíjať a podporovať tak skoro, ako sa to len dá, podobne ako je to aj s prevenciou v medicíne: čím skôr sa začne, tým lepšie sa celá starostlivosť zrealizuje. Nadané deti sú deti, ktoré sú prirodzene aktívne, zvedavé, objavujú s obrovskou potrebou získavania informácií. Nadané deti v škole bývajú označované ako deti so špeciálnymi potrebami a to preto, že vedia všetko skôr, lepšie a naučia sa to efektívnejšie. Učitelia ich napriek tomu nerozpoznávajú, lebo majú svoje špecifické prejavy najmä v oblasti sociálnej a emocionálnej.
Odborníci udávajú 2 základné osobnostné znaky nadaných : zvýšená senzitivita, citlivosť až precitlivenosť a „chudobné“ medziľudské vzťahy. K tomu sa pridávajú ešte rôzne osobnostné znaky, ktoré sa pohybujú v spektre od hyperaktivity, impuluzívnosti cez kľudné, vyrovnané, tiché deti, až po uzavreté, introvertné deti. Všetky nadané deti sú výrazné individuality už od útleho veku. Sú samostatné, s vlastným názorom na veci, nekonformné, ťažšie prispôsobivé, s vysokou snahou podávať dobrý výkon, byť najlepší, byť prvý. Sú to deti perfekcionalistické a čo je dôležité, sú sebakritické ale aj kritické aj k dospelým, rodičom či učiteľom. Očakávanie, že nadané dieťa bude dobré, slušné, poslušné, poriadkumilovné, disciplinované, tiché, spôsobné, je mylné. Preto nadané deti majú často prejavy ako problémové deti, často bývajú nerozpoznané v škole. Je to preto, že škola pozitívne hodnotí nielen vedomosti, ale do známok premieta aj prejavy správania. Preto sú lepšie v škole hodnotené deti bystré (obyčajne jednotkári, dvojkári), ktoré dokážu byť poslušné a prispôsobivé, ale nie deti vysoko nadané. V škole sa učia veľmi dobre, zvyčajne na samé jednotky. Učivo často predbiehajú a na normálnych hodinách sa nudia, čo môže spôsobovať problémy so správaním, predovšetkým u chlapcov vo vyššom veku. Zo strany pedagóga potrebujú zvláštny prístup a starostlivosť. Bežní pedagógovia v našom školstve nie sú na takéto úlohy pripravení a nemajú dostatočný priestor na prácu s nadanými deťmi v bežných triedach.
Aj na Slovensku existujú školy a triedy pre mimoriadne nadané deti, v ktorých im špeciálne školení pedagógovia venujú a deti sa učia podľa upravených učebných osnov. Vyučovacie hodiny sú rozdelené na viacero častí. V alternatívnych triedach sa deti učia omnoho viacej, klasické pamäťové učenie sa nepoužíva, v ich prípade je vhodnejšie problémové učenie napríklad aj pomocou hádaniek či hlavolamov. Nadané deti sú samostatné a netreba ich učiť ako riešiť zadané úlohy. Pedagóg je v takýchto triedach len koordinátorom učebného procesu. Učiteľ nesmie byť v triede dominantný, ale priateľský a partnerský typ, ktorý nechá deti prejaviť ich schopnosti.

Základná škola Slovenských partizánov v Považskej Bystrici podporuje edukáciu a rozvoj intelektovo nadaných detí v triedach pre mimoriadne nadané deti od roku 2004 nielen z mesta Považská Bystrica, ale i okolitých obcí.


Aké sú ukazovatele nadaného žiaka v škole ?

· je bystrý pozorovateľ, vnímavý, rýchlo chápajúci nové vzťahy a veci
· dokáže robiť intelektové úlohy s radosťou
· vie sa učiť rýchlo a dobre
· správne používa veľa slov
· kladie veľa otázok
· má originálne nápady
· upriamuje pozornosť na to, čo je nové
· má vynikajúcu pamäť
· rád rieši úlohy náročné a chce samostatne riešiť úlohy
· je nápaditý pri nachádzaní odpovedí a nových spôsobov robenia vecí
· samostatne vytvára nové úlohy, nespolieha sa na pomoc iných
· verí sám sebe, vo svoje schopnosti riešenia problémov

Prečo práve trieda pre mimoriadne nadané deti ? 

- Odborníci z oblasti nadaných zastávajú názor, že ak je nadané dieťa v bežnej triede, nevyužíva sa jeho potenciál 
- V bežnej triede je klasický spôsob výučby 
- V bežnej triede je počet žiakov vysoký – do 30 žiakov 
- Učebné osnovy a celková klíma – môže viesť ku výkonovému spriemerovaniu osobnostnej konformite a nútenému prispôsobovaniu sa a z toho plynúcim poruchám správania
- V triede pre nadané deti je menší počet žiakov
- Mnohé predmety sa delia na skupiny
- Vzdelávanie je na základe akcelerácie s prvkami rozširujúceho, prehlbujúceho vyučovania – samostatný predmet „Obohatenie 
- Vyučovanie angličtiny a informatiky od 1. ročníka
- Každý ročník sa končí obhajobou ročníkových prác
- Dôraz sa kladie na kreativitu, projektové vyučovanie 
- Prvoradý je individuálny, nedirektívny prístup k žiakom
- Preferované je slovné hodnotenie
- Deti sú motivované k používaniu vyšších foriem myslenia a tvorivosti
- V triede je špecifická atmosféra výučby vyznačujúca sa empatiou a toleranciou

Ako sa Vaše dieťa môže dostať do triedy pre mimoriadne nadané deti na našej škole ? 

- Dieťa musí podstúpiť psychologické testy na Pedagogicko-psychologickej poradni v Považskej Bystrici
- Ak má dieťa IQ nad 130, absolvuje testy za účasti psychológa zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, ktoré sa konajú zvyčajne na prelome mesiaca máj -jún.

 


 

Nadané deti absolvovali netradičné vyučovanie priamo v Londýne - čítajte viac...


Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka