Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Na našej škole nájdete okrem klasických tried, aj triedy pre mimoriadne nadané deti. Ide o Projekt alternatívnej starostlivosti APROGEN o nadané deti PhDr. J.Laznibatovej, CSc.

1.D Mgr. Jana Špindorová
6.D Mgr. Jakub Bielik
8.C Ing. Katarína Gajdošíková
9.D  PaedDr. Eva Žibrunová
   
   
   
   
   

 


 

PRIJATIE DIEŤAŤA

 

O prijatí Vášho dieťaťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním sa informujte na t.č.: 0905 768 247.


 

Školské kolo obhajob ročníkových prác - televízna reportáž...

Netradičné vyučovanie v triedach so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním

Hodina vlastivedy 2.D

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Možno i vaše dieťa patrí medzi 2,5% detí, ktoré sú považované za nadané.

Čím sa vyznačuje nadané dieťa, čo je pri ňom špecifické a aké problémy čakajú rodičov nadaných detí?

Nadané dieťa má vývinový náskok dva až tri roky oproti rovesníkom. Hranice nadania sa určujú pomocou zvláštnej stupnice a odvíjajú sa od výšky IQ. Dieťa môže byť mierne, stredne, vysoko a extrémne nadané. Každých pätnásť bodov IQ navyše prináša iný druh nadania. Preto sa aj nadané deti odlišujú v kapacite, štýle práce i vo výkonoch. Jedno však majú spoločné, vo všetkom idú rýchlejšie dopredu. Majú vedomosti z rôznych vedných odborov a mnohé zaujímavé schopnosti. Učia sa bez problémov, avšak bežné školy im neponúkajú dostatok informácií, ktoré tieto deti k svojmu napredovaniu potrebujú. U mnohých sa nadanie prejaví už vo veku dvoch, alebo troch rokov. Spolu s nadaním však prichádzajú aj výchovné problémy.
Ak si myslíte, že máte doma nadané dieťa, navštívte psychologickú poradňu, kde vám poradia, ako postupovať ďalej a na základe testov zistíte, o aké nadanie sa jedná. Tiež vám pomôžu pri výchovných problémoch. Podľa odborníkov sa má nadanie vyhľadávať, rozvíjať a podporovať tak skoro, ako sa to len dá, podobne ako je to aj s prevenciou v medicíne: čím skôr sa začne, tým lepšie sa celá starostlivosť zrealizuje. Nadané deti sú deti, ktoré sú prirodzene aktívne, zvedavé, objavujú s obrovskou potrebou získavania informácií. Nadané deti v škole bývajú označované ako deti so špeciálnymi potrebami a to preto, že vedia všetko skôr, lepšie a naučia sa to efektívnejšie. Učitelia ich napriek tomu nerozpoznávajú, lebo majú svoje špecifické prejavy najmä v oblasti sociálnej a emocionálnej.
Odborníci udávajú 2 základné osobnostné znaky nadaných : zvýšená senzitivita, citlivosť až precitlivenosť a „chudobné“ medziľudské vzťahy. K tomu sa pridávajú ešte rôzne osobnostné znaky, ktoré sa pohybujú v spektre od hyperaktivity, impuluzívnosti cez kľudné, vyrovnané, tiché deti, až po uzavreté, introvertné deti. Všetky nadané deti sú výrazné individuality už od útleho veku. Sú samostatné, s vlastným názorom na veci, nekonformné, ťažšie prispôsobivé, s vysokou snahou podávať dobrý výkon, byť najlepší, byť prvý. Sú to deti perfekcionalistické a čo je dôležité, sú sebakritické ale aj kritické aj k dospelým, rodičom či učiteľom. Očakávanie, že nadané dieťa bude dobré, slušné, poslušné, poriadkumilovné, disciplinované, tiché, spôsobné, je mylné. Preto nadané deti majú často prejavy ako problémové deti, často bývajú nerozpoznané v škole. Je to preto, že škola pozitívne hodnotí nielen vedomosti, ale do známok premieta aj prejavy správania. Preto sú lepšie v škole hodnotené deti bystré (obyčajne jednotkári, dvojkári), ktoré dokážu byť poslušné a prispôsobivé, ale nie deti vysoko nadané. V škole sa učia veľmi dobre, zvyčajne na samé jednotky. Učivo často predbiehajú a na normálnych hodinách sa nudia, čo môže spôsobovať problémy so správaním, predovšetkým u chlapcov vo vyššom veku. Zo strany pedagóga potrebujú zvláštny prístup a starostlivosť. Bežní pedagógovia v našom školstve nie sú na takéto úlohy pripravení a nemajú dostatočný priestor na prácu s nadanými deťmi v bežných triedach.
Aj na Slovensku existujú školy a triedy pre mimoriadne nadané deti, v ktorých im špeciálne školení pedagógovia venujú a deti sa učia podľa upravených učebných osnov. Vyučovacie hodiny sú rozdelené na viacero častí. V alternatívnych triedach sa deti učia omnoho viacej, klasické pamäťové učenie sa nepoužíva, v ich prípade je vhodnejšie problémové učenie napríklad aj pomocou hádaniek či hlavolamov. Nadané deti sú samostatné a netreba ich učiť ako riešiť zadané úlohy. Pedagóg je v takýchto triedach len koordinátorom učebného procesu. Učiteľ nesmie byť v triede dominantný, ale priateľský a partnerský typ, ktorý nechá deti prejaviť ich schopnosti.

Základná škola Slovenských partizánov v Považskej Bystrici podporuje edukáciu a rozvoj intelektovo nadaných detí v triedach pre mimoriadne nadané deti od roku 2004 nielen z mesta Považská Bystrica, ale i okolitých obcí.


Aké sú ukazovatele nadaného žiaka v škole ?

· je bystrý pozorovateľ, vnímavý, rýchlo chápajúci nové vzťahy a veci
· dokáže robiť intelektové úlohy s radosťou
· vie sa učiť rýchlo a dobre
· správne používa veľa slov
· kladie veľa otázok
· má originálne nápady
· upriamuje pozornosť na to, čo je nové
· má vynikajúcu pamäť
· rád rieši úlohy náročné a chce samostatne riešiť úlohy
· je nápaditý pri nachádzaní odpovedí a nových spôsobov robenia vecí
· samostatne vytvára nové úlohy, nespolieha sa na pomoc iných
· verí sám sebe, vo svoje schopnosti riešenia problémov

Prečo práve trieda pre mimoriadne nadané deti ? 

- Odborníci z oblasti nadaných zastávajú názor, že ak je nadané dieťa v bežnej triede, nevyužíva sa jeho potenciál 
- V bežnej triede je klasický spôsob výučby 
- V bežnej triede je počet žiakov vysoký – do 30 žiakov 
- Učebné osnovy a celková klíma – môže viesť ku výkonovému spriemerovaniu osobnostnej konformite a nútenému prispôsobovaniu sa a z toho plynúcim poruchám správania
- V triede pre nadané deti je menší počet žiakov
- Mnohé predmety sa delia na skupiny
- Vzdelávanie je na základe akcelerácie s prvkami rozširujúceho, prehlbujúceho vyučovania – samostatný predmet „Obohatenie 
- Vyučovanie angličtiny a informatiky od 1. ročníka
- Každý ročník sa končí obhajobou ročníkových prác
- Dôraz sa kladie na kreativitu, projektové vyučovanie 
- Prvoradý je individuálny, nedirektívny prístup k žiakom
- Preferované je slovné hodnotenie
- Deti sú motivované k používaniu vyšších foriem myslenia a tvorivosti
- V triede je špecifická atmosféra výučby vyznačujúca sa empatiou a toleranciou

Ako sa Vaše dieťa môže dostať do triedy pre mimoriadne nadané deti na našej škole ? 

- Dieťa musí podstúpiť psychologické testy na Pedagogicko-psychologickej poradni v Považskej Bystrici
- Ak má dieťa IQ nad 130, absolvuje testy za účasti psychológa zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, ktoré sa konajú zvyčajne na prelome mesiaca máj -jún.

 


 

Nadané deti absolvovali netradičné vyučovanie priamo v Londýne - čítajte viac...


Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka