Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Úspešné projekty

Dlhodobé projekty

Názov projektuTermín začatia realizácie projektu Termín ukončenia realizácie projektu Výsledky 
 Comenius
Partnerské školy: Norwich v Anglicku a Seville, Guadix
v Španielsku
 September 20062009Spoločné stretnutia učiteľov partnerských škôl, pozorovanie vesmírnych telies pomocou teleskopu na Havaji, rozvoj komunikácie v cudzom jazyku
 eTwinning – projekt Môj denník II –Ľudové zvyky a tradície v našom regióne
Partnerská škola ZŠ Ostrava Zábřeh, Česká republika
September 2007 trváProstredníctvom vymenených maskotov oboznámiť sa so životom školy, informovať o aktivitách na partnerských školách, rozvíjať komunikáciu medzi žiakmi v cudzích jazykoch 
 Infovek 2002trváBezplatný prístup na internet, implementácia IKT do vyučovacieho procesu, sprístupnenie učební pre deti z materských škôl 

Škola podporujúca zdravie


September 2003


trvá
Humanizácia výchovy a vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia, uplatnenie zdravotnej výchovy vo vyučovaní
Otvorená škola  September 2006 trvá Realizácia školení a kurzov pre žiakov, zamestnancov školy, občanov lokálnej komunity s cieľom zvýšiť počítačovú gramotnosť, mimoškolská záujmová činnosť
 40 UP – projekt Microsoftu Júl 2007 trváVyškolenie 40 občanov vo veku nad 40 rokov pre základy práce s PC a internetom a pre využívanie počítačových programov 

 

Projekt informatizácie základnej školy

Základná škola na ulici Slovenských partizánov v Považskej Bystrici je od septembra 2003 zapojená do Projektu informatizácie ZŠ. Odborným garantom je Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Projekt je realizovaný so súhlasom zriaďovateľa školy – Mesta Považská Bystrica - po schválení MŠ SR. V súčasnosti je do spomínaného projektu zapojených 21 škôl v rámci Slovenskej republiky, v rámci okresu Považská Bystrica sme jedinou základnou školou podporujúcou zavádzanie výpočtovej techniky vo vyučovaní od 1. ročníka.

Cieľom projektu je naučiť našich žiakov počítačovej gramotnosti už na I. stupni ZŠ. Takto získané počítačové zručnosti detí využívame pri implementácií informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese.

Už v prvom ročníku sa žiaci v rámci informatickej výchovy oboznamujú s počítačovou zostavou, používaním myšky, klávesnice. Pracujú s jednoduchými programami Detský kútik, Alenka a veci okolo nás, Zábavná matematika, Zvukové diktáty. Učia sa kresliť v skicári, neskôr začínajú písať a upravovať jednoduchý text. Vo vyšších ročníkoch sa chceme zamerať na tvorbu prezentácií a projektov, prácu s internetom.

Od 2. septembra 2004 majú naši prváčikovia možnosť učiť sa cudzí jazyk , informatiku a v piatom ročníku im pribudne druhý cudzí jazyk. Triedu budú navštevovať deti s predpokladmi úspešného zvládnutia cudzích jazykov.

Projekt Infovek

Základným cieľom Projektu Infovek je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť tradičnú školu na modernú školu tretieho tisícročia. Za nástroj a motor tejto premeny považujeme Internet, no zďaleka nie len Internet ako taký, ale všetko čo s jeho efektívnym využitím na škole súvisí.

Od moderného riadenia školy, cez neustálu flexibilnú inováciu vyučovania, až po systematickú prípravu žiakov na život a prácu v informačnej spoločnosti. Ide nám o to, aby na našej škole mali reálnu možnosť pracovať s Internetom všetci žiaci, nielen deti bohatých rodičov, ale aj deti z chudobných rodín, ktoré by ináč nemali najmenšiu šancu dostať sa k počítaču a k Internetu. Záleží nám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu uplatniť sa v modernej informačnej spoločnosti.

Projekt Škola podporujúca zdravie

Keďže pedagogickí pracovníci školy si uvedomujú, že zdravý spôsob života sa musí stať prvoradým pre každého, vzhľadom na stúpajúcu tendenciu rôznych druhov civilizačných chorôb zapríčinených zníženou pohybovou aktivitou, nesprávnymi stravovacími návykmi, či ohrozením duševného zdravia preťažovaním v mnohých činnostiach, rozhodli sa a dali si za úlohu byť jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich zdravý spôsob života. Našou prvoradou úlohou bude pestovať u žiakov pozitívny vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane, viesť žiakov k zlepšeniu hygienických návykov a zdravšiemu spôsobu života.

K tomu by nám mala napomôcť environmentálna výchova, ktorá je zahrnutá vo všetkých vyučovacích predmetoch od 1. až po 4. ročník na I. stupni na hodinách prírodovedy, prvouky, vlastivedy, telesnej výchovy a na II. stupni od 5. až po 9. ročník predovšetkým vo vyučovacích predmetoch prírodopis, zemepis, fyzika, chémia, telesná výchova.

Projekt ERIN - alternatívna starostlivosť o mimoriadne nadané deti

Edukácia a rozvoj intelektovo nadaných detí s IQ od 130 podľa projektu PhDr. Jolany Laznibatovej. Projekt prebieha v spolupráci so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave, v súčasnosti je do neho zapojených 43 žiakov v 1.-3. ročníku (I. D , II. E a III. D).

Projekt Školský sociálny pracovník

Posobí na škole od septembra 2006. Ide o pilotný projekt mesta Považská Bystrica v rámci ktorého bude sociálny pracovník analyzovať prvé príznaky možných problémov žiakov. Jeho úlohou je prevencia, aktívne pracovať nielen s problémovými žiakmi, ale môžu sa naňho obrátiť deti i so svojimi školskými a psychickými problémami ako aj rodičia. Taktiež bude riešiť v spolupráci s vedením napríklad násilie na školách, znížené známky zo správania , drogovú prevenciu.


 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka